SamenSterker! in het Land van Cuijk

Samenwerking om armoede en schulden te voorkomen en te bestrijden

Op dinsdag 11 december tekenden de vijf gemeenten in het Land van Cuijk, samen met een twintigtal organisaties, een intentieovereenkomst.  In deze overeenkomst spreken zij af om de komende twee jaar samen te werken aan het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden. In De Weijer werd dit symbolisch bekrachtigd door de wethouders uit het Land van Cuijk die een “steentje bijdroegen”.

In de gemeenten in het Land van Cuijk werken sociaal raadslieden, in dienst van Sociom. Sociaal raadslieden zijn professionele, juridische hulpverleners. Zij helpen inwoners bijvoorbeeld met het invullen van formulieren, het schrijven van brieven of met klachtenprocedures. De sociaal raadslieden hebben het initiatief genomen om alle partijen die zich bezighouden met armoedeproblematiek bij elkaar te brengen. Het doel is om beter met elkaar samen te werken en van elkaars kennis en kunde te profiteren. Hierdoor moeten problemen op het gebied van armoede en schulden sneller en beter opgelost worden.

Wat gestart is als netwerkbijeenkomst is uitgegroeid tot een actief netwerk van organisaties die samenwerken op het gebied van armoede. In 2018 heeft dit onder andere geleid tot een aantal projecten. Gemiddeld genomen zijn er vijf organisaties bij een project betrokken. Door samen vanuit eigen kennis naar dat project te kijken, worden deze projecten beter uitgewerkt en zijn ze voor een grotere groep inwoners van waarde.

Met het tekenen van de intentieverklaring wordt de komende twee jaar verder gewerkt aan de uitwerking van de reeds opgestarte projecten. Daarnaast blijven de organisaties elkaar treffen en kennis delen tijdens de netwerkbijeenkomsten.

Heeft u vragen over SamenSterker! of wilt uw organisatie graag aanschuiven bij het netwerk? Meldt u zich dan bij één van de sociaal raadslieden via Sociom (info@sociom.nl).