De workshops

De statushouder heeft vanaf de dag van inschrijving bij de gemeente een jaar de tijd om het traject van de participatie-verklaring af te ronden. Omdat statushouders in deze fase onvoldoende Nederlands beheersen om het programma in het Nederlands te volgen, worden de workshops zoveel mogelijk in de moedertaal aangeboden. Tijdens de workshops wordt kennis gedeeld over democratische waarden zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie. Ook over gevoelige onderwerpen als euthanasie, homohuwelijk of abortus, wordt met elkaar van gedachten gewisseld en gediscussieerd.

Beroepskrachten en workshopleiders
Jaarlijks worden statushouders die al langer in Nederland zijn, een hoog NT2 niveau hebben (B1, B2) en zelf zijn ingeburgerd in de Nederlandse samenleving, opgeleid als workshopleider. Samen met de beroepskrachten leiden zij de workshops.  

Intervisie
De beroepskracht begeleidt intervisiebijeenkomsten voor workshopsleiders. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen deelnemers ervaringen uit en stimuleren elkaar om te starten met een (deeltijd-) opleiding en het vinden van een daarbij passende stage of baan.

Aanbod
Het aanbod van het participatieverklaringstraject is bestemd voor zowel statushouders als huwelijksmigranten.

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van scholing. Sociom organiseert deze scholing.

Deel deze pagina via