De workshops

De inburgeringsplichtige heeft 1 jaar om het traject rond de participatieverklaring af te ronden. Deze termijn gaat in op de dag dat hij voor het eerst wordt ingeschreven bij een gemeente. Omdat nieuwkomers in deze fase onvoldoende Nederlands beheersen om het programma te kunnen volgen, worden de workshops zoveel mogelijk in de moedertaal  aangeboden. Tijdens de workshops delen de nieuwkomers hun kennis over democratie en waarden zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit met elkaar. Ook over gevoelige onderwerpen zoals euthanasie, homohuwelijk of abortus kan in de moedertaal op een genuanceerde manier gesproken en gediscussieerd worden.

Beroepskrachten en workshopleiders
Jaarlijks worden  statushouders die al langer in Nederland zijn, een hoog NT2 niveau hebben (B1, B2) en zelf zijn ingeburgerd in de Nederlandse samenleving opgeleid als workshopleider. Samen met de beroepskrachten leiden zij de workshops.  

Intervisie
De beroepskracht begeleidt intervisiebijeenkomsten voor workshopsleiders. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen deelnemers ervaringen uit en stimuleren elkaar om te starten met een (deeltijd) opleiding en het vinden van een daarbij passende stage. Met als doel het vinden van een baan.

Aanbod
Het aanbod van het participatieverklaringstraject is bestemd voor zowel statushouders als huwelijksmigranten.

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van scholing: Sociom organiseert deze scholing.